Aansprakelijkheid gemeente

Gemeente niet aansprakelijk voor plaatsen verkeerspaaltje op fietspad

De rechtbank Alkmaar diende te oordelen over de vraag of de gemeente Heemskerk aansprakelijk is voor het plaatsen van een verkeerspaaltje midden op een fietspad. Op 26 augustus 2018 om middernacht is eiser met zijn snorfiets tegen het desbetreffende verkeerspaaltje aangereden. Ten gevolge van deze aanrijding heeft eiser onder andere diverse botbreuken in zijn onderbeen opgelopen. Eiser heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor zijn schade en stelt daartoe dat er sprake is van een gebrekkige weg. De gemeente Heemskerk betwist aansprakelijk te zijn.

De rechtbank stelt allereerst vast dat het de plicht van een gemeente is om ervoor te zorgen dat de weginrichting personen en zaken niet (onnodig) in gevaar brengt. Indien er sprake is van een gevaarlijke situatie dan dient een gemeente maatregelen te treffen ten einde te bewerkstelligen dat de verkeersveiligheid voldoende gewaarborgd blijft. Daarbij dient de gemeente rekening te houden met het feit dat niet alle verkeersdeelnemers voldoende oplettendheid betrachten. Er rust aldus op de gemeente een zorgplicht voor een veilige weginrichting waarbij op een verkeersdeelnemer de plicht rust om zo voorzichtig te zijn als men in zijn algemeenheid van een verkeersdeelnemer mag verwachten.

In haar oordeel stelt de rechtbank voorop dat een verkeerspaaltje midden op het fietspad in beginsel een gevaarlijk obstakel vormt. Op de gemeente rustte derhalve een plicht om maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen. De rechtbank hecht er waarde aan dat het verkeerspaaltje geplaatst is om te voorkomen dat automobilisten het fietspad gebruiken. Daarnaast acht de rechtbank het van belang dat het een recht en breed fietspad betreft waarbij rondom het paaltje op het wegdek een wit vlak aangebracht is. Er zijn eveneens op en rondom het verkeerspaaltje diverse functionerende reflectoren aangebracht.  De rechtbank oordeelt dat deze omstandigheden verkeersdeelnemers voldoende attenderen op de aanwezigheid van een verkeerspaaltje op het fietspad. De gemeente Heemskerk heeft aldus voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen.  Het feit dat er mogelijk nog meer veiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden maakt volgens de rechtbank niet dat het fietspad gevaarlijk is. De slotsom is dan ook dat het fietspad voldeed aan de eisen die men daaraan mag stellen. De gemeente Heemskerk is niet aansprakelijk voor de schade van eiser.

Klik hier voor de uitspraak.

Rechtbank Noord-Holland 25 juni 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4641

< Vorige